1: Toepasselijkheid

 • 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten waarbij Stichting Superstar Theaterproducties als verkoper van tickets optreedt. Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien zij uitdrukkelijk door Stichting Superstar Theaterproducties zijn aanvaard. Aan toezeggingen door enig medewerker van Stichting Superstar Theaterproducties kunnen geen rechten worden ontleend dan wanneer die uitdrukkelijk door Stichting Superstar Theaterproducties schriftelijk zijn bevestigd.
 • 1.2 Algemene voorwaarden van kopers/opdrachtgevers zijn niet toepasselijk, tenzij die toepasselijkheid door Stichting Superstar Theaterproducties expliciet is aanvaard.
 • 1.3 Onze privacy verklaring is van toepassing. Een link vindt u onderaan deze pagina.

2: Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de hierna opgesomde begrippen de daarbij genoemde betekenis:

 • 2.1 Stichting Superstar Theaterproducties: de naam van de stichting met volledige rechtsbevoegdheid.
 • 2.2 E-Ticket of Ticket: het toegangsbewijs voor een voorstelling.
 • 2.3 Koper: de persoon die met Stichting Superstar Theaterproducties een overeenkomst sluit tot levering van tickets (toegangsbewijzen) van de voorstellingen.
 • 2.4 Orderbevestiging: een elektronische bevestiging door Stichting Superstar Theaterproducties van de door de koper geplaatste order welke door Stichting Superstar Theaterproducties wordt verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres of aan hem wordt afgegeven.
 • 2.5 Administratie- of servicekosten: Deze zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen: de kosten voor het gebruik maken van de betaalwijze (iDeal) en de kosten van de payment processor (Mollie) en kosten die worden gemaakt als het product d.m.v. een e-ticket wordt verzonden per email.

3: Plaatsing van bestellingen

 • 3.1 Een bestelling van de koper wordt geacht door de koper te zijn geplaatst indien: de koper in de webshop van Stichting Superstar Theaterproducties de bestel- en betaalprocedure volledig heeft doorlopen en het opgegeven bedrag is verwerkt.
 • 3.2 Van een bestelling door de koper is ook sprake indien de koper alle vereiste gegevens telefonisch heeft doorgegeven aan Stichting Superstar Theaterproducties en het totaalbedrag op de rekening van Stichting Superstar Theaterproducties is ontvangen.
 • 3.3 Een bestelling is definitief nadat Stichting Superstar Theaterproducties de ontvangst van de bestelling door middel van het verzenden van een orderbevestiging via e-mail heeft bevestigd.

4: Prijzen

 • 4.1 De door Stichting Superstar Theaterproducties gehanteerde prijzen zijn bindend. In de door Stichting Superstar Theaterproducties gehanteerde prijzen zijn alle kosten inbegrepen.
 • 4.2 Prijzen zijn uitgedrukt in euro's.
 • 4.3 De prijs geldt per bestelling. Bij een volgende bestelling kan de prijs wijzigen. Stichting Superstar Theaterproducties behoudt zich het recht voor om prijzen voor zijn voorstellingen zonder vooraankondiging of opgaaf van reden te wijzigen.
 • 4.4 Stichting Superstar Theaterproducties behoudt zich het recht voor om kortingen te geven op zijn kaartprijs dmv bijvoorbeeld kortingscodes.
 • 4.5 Kortingscodes zijn enkel inwisselbaar tijdens de afrekenprocedure en kunnen niet met terugwerkende kracht worden verzilverd.
 • 4.6 Kortingscodes zijn niet tegen contant geld inwisselbaar.

5: Betaling

 • 5.1 Betaling dient te worden verricht via Eventbrite (o.a. iDEAL, PayPal etc) middels de webshop van Stichting Superstar Theaterproducties of, in afwijking daarvan, op een door Stichting Superstar Theaterproducties nader aan te geven wijze.
 • 5.2 Bij betaling via Eventbrite worden de betalingsgegevens door uw eigen bank beveiligd verzonden.
 • 5.3 Betalingen via alle door Eventbrite aangeboden betaalmogelijkheden worden namens Stichting Superstar Theaterproducties gedebiteerd door Eventbrite.
 • 5.4 Alle betalingen worden in euro's geïncasseerd.

6: (Af)levering tickets

 • 6.1 Stichting Superstar Theaterproducties verzendt via Eventbrite de e-tickets per e-mail.
 • 6.2 In afwijking van bovengenoemde kan Stichting Superstar Theaterproducties ervoor kiezen dat de tickets op een andere wijze worden afgeleverd, bijvoorbeeld door de toegangsbewijzen voor aanvang van de voorstelling door de koper op te laten halen in de hal van het theater. In het laatste geval is het de verantwoordelijkheid van de koper om dit tijdig te doen.

7: Aankoopgarantie en annuleringen

 • 7.1 Indien een voorstelling door de organisator wordt afgelast, biedt Stichting Superstar Theaterproducties op basis van beschikbaarheid vervangende tickets of vergoeding van het volledige orderbedrag exclusief administratie/servicekosten (deze kosten bedragen €0,99 per ticket plus 4% van het ticketbedrag).
 • 7.2 Deze garantie laat de overige de koper toekomende rechten onverlet.
 • 7.3 Tickets besteld, bevestigd en betaald, kunnen niet worden geretourneerd of gerestitueerd.
 • 7.4 Tickets besteld, bevestigd en betaald, kunnen in overleg met Stichting Superstar Theaterproducties wel worden geannuleerd.
 • 7.5 Bij akkoord van de annulering wordt de koper het totaalbedrag van de bestelling minus de administratiekosten/servicekosten (€0,99 per ticket plus 4% van het totaalbedrag) middels gebonden tegoed (store-credit) ter beschikking gesteld. Dit gebonden tegoed ontvangt de koper via een persoonlijke kortingscode, welke inwisselbaar is in de shoppingcart.
 • 7.5 Gebonden tegoed is alleen inwisselbaar voor kaarten van dezelfde productie in dezelfde speelperiode. 
 • 7.6 Gebonden tegoed is niet overdraagbaar op een volgende/andere productie van Stichting Superstar Theaterproducties.

8: Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid

 • 8.1 In voorkomende gevallen, in het bijzonder bij theatervoorstellingen, kunnen tickets voorzien zijn van een naam die niet overeenstemt met de naam van de koper van het ticket.
 • 8.2 De koper van een door Stichting Superstar Theaterproducties geleverd ticket dient zich als goede en ordelijke bezoeker van voorstellingen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de organisator van een door de koper te bezoeken voorstelling alsmede door het bevoegde gezag gegeven.
 • 8.3 Voor een weigering door organisatoren van een voorstelling of een openbaar gezag om koper van een door Stichting Superstar Theaterproducties geleverd ticket toe te laten tot een voorstelling vanwege handelingen en/of nalaten door de koper zal Stichting Superstar Theaterproducties niet aansprakelijk zijn.
 • 8.4 De koper van een ticket bezoekt een voorstelling op eigen risico. Stichting Superstar Theaterproducties zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper ontstaat bij de reis van of naar het voorstelling of het bijwonen daarvan.
 • 8.5 De door Stichting Superstar Theaterproducties aangegeven kwaliteitscategorieen voor tickets sluiten niet aan bij eventueel door de organisator van het voorstelling, waarvoor de tickets zijn uitgegeven, gehanteerde categorieën. Aan de categorie- dan wel rangindeling kunnen door de koper geen rechten worden ontleend. Stichting Superstar Theaterproducties behoudt het recht om tickets te upgraden zonder verdere kosten of verplichtingen harerzijds.
 • 8.6 Koper van een door Stichting Superstar Theaterproducties geleverd ticket dient zichzelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de organisator van het voorstelling of het bevoegde gezag gegeven betreffende, alsmede van wijzingen met betrekking tot de voorstelling, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op Stichting Superstar Theaterproducties rust geen verplichting of aansprakelijkheid tot het dienaangaande nader informeren van koper.
 • 8.7 Het is de verantwoordelijkheid van de koper om geïnformeerd te zijn over de correcte datum en tijd van aanvang van de voorstellingen. 
 • 8.8 Het is de verantwoordelijkheid van de koper om op tijd aanwezig te zijn en voor aanvang van de voorstellingen zijn plaatsen in te nemen. Na aanvang van de voorstelling is toegang tot de locatie niet meer mogelijk. Er vindt geen restitutie plaats indien de koper de voorstelling hierom niet bij kan wonen.
 • 8.9 De door Stichting Superstar Theaterproducties gehanteerde prijzen zijn in sommige gevallen onderhevig aan schommelingen. Aan verhogingen of verlagingen van prijzen nadat koper een bestelling heeft geplaatst, kunnen door koper geen rechten worden ontleend. Derhalve blijft de prijs waarvoor de tickets door koper zijn besteld de geldende prijs.
 • 8.9 Annuleren van uw bestelling is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen. Zie punt 7 voor meer informatie.
 • 8.10 Het is niet toegestaan de door Stichting Superstar Theaterproducties geleverde toegangsbewijzen te verkopen aan derden dan wel de toegangsbewijzen op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, dan wel de toegangsbewijzen in commerciele uitingen - op welke wijze dan ook - aan te bieden of op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen.
 • 8.11 Indien wordt gehandeld in strijd met bovengenoemde voorwaarden is Stichting Superstar Theaterproducties gerechtigd de toegangsbewijzen ongeldig te maken. Houders van dergelijke toegangsbewijzen zal de toegang tot de voorstelling worden ontzegd, zonder recht op restitutie noch schadevergoeding.
 • 8.12 In het geval van een voorstelling met vaste zitplaatsen krijgt alleen de persoon die zich kan identificeren als rechthebbende toegang tot de voorstelling.

9: Toepasselijk recht

 • 9.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.